Rotationsprincipper og valgprocedurer

Disse bør udvikles og håndhæves på en sådan måde, at vi kan bevæge os rundt i et organisatorisk system, sådan at vi med årene kan få erfaring og bedre blive i stand til at give denne videre.

Valg og rotation af delegerede til Servicekonferencen ”SK”:
Antal delegerede fra regionsmødet forudbestemmes iht. fordelingsnøgle vedtaget på SK 1995.
Repræsentanten i HSR deltager altid ved SK og de øvrige delegerede (x antal personer) vælges blandt Regionsmødet for en periode af max. 4 år.
Tillægsrepræsentanter vælges blandt Regionsmødets øvrige medlemmer.
Hvis en repræsentant er ude af stand til at deltage i en SK som delegeret, kan hans/hendes plads overtages af en valgbar suppleant. En valgbar suppleant er en person valgt af Regionsmødet og kan deltage i en efterfølgende SK som fuldt delegeret.
Enhver tilstedeværelse af en delegeret suppleant vil blive medregnet som en del af den periode for den delegerede, hvis plads han/hun besætter. Det må således ikke få lov til at udvirke en forlængelse af den oprindelig valgte delegeredes periode.

Valgprocedure og afstemning generelt:

Kandidater til en post i regionen skal til enhver tid være et AA medlem.
Valgbare emner præsenterer sig og fortæller om bl.a. ædruelighed, arbejde i gruppe og evt. andet servicearbejde.
Ved afstemning bør denne være skriftlig.
Regionen sørger for stemmeseddel og udlevering af disse til de stemmeberettigede
For at opnå indstilling skal en kandidat have mindst 2/3 af regionsmødets afgivne stemmer.
Såfremt der er mere end to kandidater og ingen opnår 2/3 af stemmerne, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater med flest stemmer.
Såfremt der stadig ikke opnås 2/3 af stemmerne for den ene kandidat, foretages en ny endelig afstemning, hvor kandidaten vælges ved simpelt flertal.
De valgbare bør ikke være i lokalet under afstemningen.
Ved ikke personrelaterede afstemninger er simpelt flertal retningsgivende.
De stemmeberettigede har hver kun én stemme uanset antallet af roller de pågældende bestrider på regionsmødet.
Stemmeberettigede:
Grupperepræsentanter.
Udvalgsformænd (faste udvalg) eller dennes stedfortræder.
Regionsformand.
Viceformand.
Kasserer.
Sekretær.
Hovedservicerådrepræsentant.
Delegerede.
Ikke stemmeberettigede:
Observatører.
Suppleanter.
Taleret:
Grupperepræsentanter.
Servicekonference-delegerede.
Udvalgsformænd eller disses stedfortræder.
Lytte-og kafferet:
Andre.