Sekretariatets opgaver

Formanden:
Organisere og lede servicearbejdet i regionen.
Forberede og lede regions-og arbejdsmøder, følge beslutninger op og holde fast i de løse ender.
Samle og informere delegerede før servicekonferencen, samt evaluering efter denne.
Viceformanden:
Varetage formandens hverv i dennes fravær, men ikke automatisk overtage formandens post, når dennes periode er slut.
Sekretæren:
Modtage og formidle informationer fra regionens AA grupper og fra Hovedservice kontoret.
Ansvarlig for regionens postboks og indkomne mails.

Kassereren:
Modtagelse og registrering af hattepenge fra grupperne.
Betaling af udgifter.
Udarbejdelse og fremlæggelse af regnskab og budget.
Eventuelt overskud sendes til AA Danmark.
Kassererens bemyndigelse.
Udbetaling af:
1. Transportudgifter til arbejdsmøderne, p.t. 1.25 kr/km pr. bil + bro/færgepenge.
2. Udgifter i forbindelse information og servicearbejde
3. Godkendte udgifter til deltagelse i seminarer og konferencer, herunder deltagelse i SERVICEKONFERENCE.
4. Udgifter til kontorartikler
5. Udgifter til Husleje/lys/varme
6. Udgifter til telefon/fax/computer og fotokopiering
7. Andre udgifter efter Regionrådets anvisning
8. Modtage penge fra grupperne

Medlem af HovedService Rådet:
HSR repræsentanten deltager, og informerer om HSR beslutninger der er af betydning for regionens arbejde.

Sekretariatets (ledelsen) ansvar og myndighed
Regionens ledelse er de daglige ansvarlige i perioden mellem regionsmøderne.
Ledelsen har ret til at stille spørgsmål til og få indsigt i det arbejde, der foregår i de respektive udvalg og komiteer.
Da ledelsen ikke bør indkalde Regionmødet i utide, har denne også ret til at træffe afgørelser og beslutte, hvad den måtte finde hensigtsmæssigt.
Ledelsen bør altid konferere med det øvrige Regionsråd og bør indkalde Regionrådet til møder, når dette er nødvendigt.
Sekretariatets sammensætning
Regionens ledelse består af formanden, næstformanden, sekretæren og kasserer.
NB: Se endvidere om ledelse i AA af Bill W. i “AA Service Håndbog for Danmark”.
Valg til Sekretariatet
Sekretariatet består af 4 medlemmer, som vælges af Regionmødet.

Formanden for Regionen
Kandidater til formandsposten skal til enhver tid være et AA medlem.
Denne skal findes i og indstilles af et flertal på Regionsmødet, anvist under retningslinier ved valg.
Ædruelighed 3 år.
Valgperiode 4 år.

Viceformanden for Regionen
Kandidater til posten som viceformand skal til enhver tid være et medlem af AA.
Denne skal findes i og indstilles af et flertal på Regionsmødet.
Viceformanden optræder i formandens fravær på enhver måde, men overtager ikke automatisk formandens post, når dennes periode er slut.
Undtagelse herfor er dog hvis formanden forlader posten i utide.
Ædruelighed 3 år.
Valgperiode 4 år.
Sekretæren
Kandidater til posten som sekretær skal til enhver tid være et AA medlem.
Denne skal findes og indstilles af et flertal på Regionsmødet..
Ædruelighed 3 år.
Valgperiode 4 år.
Kassereren
Kandidater til posten som kasserer skal til enhver tid være et AA medlem.
Denne skal findes i og indstilles af et flertal på Regionsmødet.
Ædruelighed 3 år
Valgperiode 4 år.