Anonyme Alkoholikeres Tolv Koncepter for verdensservice

1. Koncept:
Det endelige ansvar og den højeste myndighed for AA’s verdensservice bør altid ligge i gruppesamvittigheden i hele vort Fællesskab.

2. Koncept:
AA’s Servicekonference er – for næsten alle praktiske områder – blevet til hele Fællesskabets egentlige stemme og samvittighed i Verdensanliggender.

3. Koncept:
For at skabe effektiv ledelse foreslås det, at hver del i AA: Servicekonferencen, Hovedservicerådet og dets serviceorganer, personale, udvalg og formænd gives en traditionsmæssig ”beslutningsret”.

4. Koncept:
Gennem hele vor struktur bør vi på alle ansvarlige niveauer opretholde en traditionsmæssig ”deltagelsesret”, idet det sikres, at alle får en stemmerepræsentation, som står i rimeligt forhold til det ansvar, de udøver.

5. Koncept:
I hele vor struktur bør vi opretholde en traditionsmæssig ”klageret”, sådan at vi altid sikrer os, at et mindretals mening bliver hørt og personlige klager omhyggeligt bliver vurderet.

6. Koncept:
Servicekonferencen anerkender, at det primære initiativ og den praktiske ansvarlighed i de fleste Verdensserviceanliggender bør varetages af Hovedservicerådets medlemmer, idet de handler på vegne af Servicekonferencen.

7. Koncept:
Servicehåndbogen giver Hovedservicerådet fuldmagt til at forestå og lede alle anliggender i AA-service. Servicehåndbogen er konferencegodkendt, men ikke et lovfæstet dokument. Når det gælder dens effektuering hviler det på tradition og AA’s økonomiske evne.

8. Koncept:
Med hensyn til større sager af generel betydning og når det gælder større økonomiske sager er medlemmer af Hovedservicerådet planlæggere og administratorer. De har et overordnet tilsyn med AA’s serviceaktiviteter. De praktiserer dette tilsyn, når de vælger eller godkender personer til service

9. Koncept:
God ledelse i hele servicestrukturen er uundværlig for vor fortsatte virke og overlevelse. Den ledelse, som engang blev udøvet af AA’s grundlæggere, må medlemmerne af Hovedservicerådet nødvendigvis påtage sig.

10. Koncept:
Ethvert serviceansvar må have en beføjelse, som svarer til ansvaret. Beføjelsen skal være klart defineret

11. Koncept:
Medlemmerne af Hovedservicerådet bør altid have de bedst mulige udvalg, ledere, personale og rådgivere.
Derfor må sammensætning, kvalifikationer, fremlæggelsesprocedurer samt rettigheder og pligter altid være spørgsmål, der skal ligge os stærkt på sinde.

12. Koncept:
Servicekonferencen er forpligtet til:
• at overholde ånden i AA’s Traditioner og drage omsorg for, at den aldrig bliver sæde for farlig velstand eller magt;
• at dens økonomi må bygge på det forsigtige og kloge princip, at der skal være tilstrækkelige driftsmidler og rimelig reserve til rådighed;
• at ingen af dens medlemmer får overdraget myndighed over andre uden at være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer;
• at den når frem til alle vigtige beslutninger gennem drøftelser, afstemning og – i videst muligt omfang – et solidt flertal;
• at den aldrig gør sig skyldig i personforfølgelse eller giver anledning til offentlige stridsspørgsmål;
• at den aldrig blander sig i politik, og at den, som det fællesskab, den tjener, altid vil forblive demokratisk i tanke og handling.