Kommissorium for IT/Håndbogsudvalget

Baggrund: Dette kommissorium er godkendt ved Regionsmødet d 27’ oktober 2010

Opgaver: Udvalget har ansvaret for at redigerer regionens hjemmeside og derigennem at formidle AA service-information til AA-medlemmer og AA-grupperepræsentanter i regionen.
Hjemmesiden skal indeholde hjælp og vejledning til nykommere. Hjemmesiden skal følge AA’s 12 traditioner.
Yderligere er udvalgets opgave at vedligeholde Region Nordsjællands Servicehåndbog og sikre at beslutninger om ændringer eller tilføjelser truffet ved Regionsmøder bliver indført i bogen og på regionens hjemmeside.

Formål: At hjemmesiden bliver løbende opdateret. Det tilstræbes at referater og tilsvarende ligger på hjemmesiderne ca. et år.

At sikre at Servicehåndbogen til hver en tid er opdateret og er et anvendeligt værktøj for deltagere i Regionsmøder, for Sekretariatet og for de enkelte grupper i regionen.

Kompetence mv.: Udvalget har meddelelsespligt over for Regionsmødet hvis det finder at tekster ikke er i overensstemmelse med de 12 traditioner eller vedtagelser fra AA- Danmarks side.
Udvalget kan stille forslag til regionsmødet om ændring af tekster i Servicehåndbogen op på hjemmesiden.

Mødestruktur: Udvalget mødes efter behov.

Sammensætning: Udvalget består af en formand og 4 medlemmer, alle udpeget af Region Nordsjælland.

Udgiftsmæssige forhold: Der forventes ingen løbende udgifter. Eventuelle udgifter til trykning og lignende skal på forhånd godkendes ved et Regionsmøde eller af kassereren.

Rotationer og valg.
Formand for udvalget følger regler for udvalgsformænd i regionen.