Kommissorium for Informationsudvalget

Baggrund: Informationsudvalget blev nedsat kort efter regionernes dannelse i efteråret 1994. Udvalget udgav første nummer af Regions Nyt december 1994.

Opgaver: Informationsudvalget har til opgave at informere om AA, både eksternt og internt indenfor regionen. De initiativer/opgaver udvalget arbejder med kan stamme fra AA’ere, fra grupperne, fra regionsmødet eller fra Anonyme Alkoholikere i Danmark.

Formål: Formålet med den eksterne information er at gøre AA mere synlig overfor det omliggende samfund, d.v.s. myndigheder, virksomheder, institutioner og befolkning. Det giver større mulighed for, at fællesskabet kan leve op til dets væsentligste formål: ”at bringe budskabet videre til alkoholikere, der stadig lider.”
Den eksterne information omfatter bl.a. regionens folder: ”Har du det svært med alkohol” og information/foredrag for institutioner, private virksomheder, myndigheder og borgere i regionen.
Den interne information er rettet mod den enkelte AA’er og grupperne i regionen. Det er en gammel AA-erfaring, at den enkelte, og dermed også grupperne fungerer bedst, hvis der foreligger den fornødne information om AA og der informeres om, hvad der foregår både på landsplan, i regionen og i de enkelte grupper. Det giver den enkelte og grupperne mulighed for at deltage i beslutnings-processen via gruppens repræsentanter i Regionsmødet og regionens udvalg eller ved selv at over-være regionens møder.
Den interne information består i: Informationsmateriale til grupperne, mødeindbydelser og referater fra informationsudvalget, seminarer (f.eks. trin-, traditions- og begrebsseminarer) i samarbejde med aktivitetsudvalget og temaaftner for alle i regionen.

Kompetence: Udvalget arbejder selvstændigt og rapporterer til regionsmødet. Formanden repræsenterer udvalget på regionsmødet. Eventuelle udgifter skal godkendes af regionsmødet (budget).

Mødestruktur: Udvalget er selvsupplerende og mødes 4-6 gange årligt. Der tilstræbes et medlemstal på 6-8 aktive deltagere, men alle AA-medlemmer er velkomne.

Funktioner: Udvalget vælger selv sin formand, som godkendes af regionsmødet. Formanden leder informationsudvalgsmøderne.
Udvalget indstiller en repræsentant til Det landsdækkende informationsudvalg som godkendes af regionsmødet. Udgifterne i forbindelse med dette arbejde bevilges af regionsmødet.

Rotation: Rotation af formand skal ske efter 4 år. (Seneste formandsskifte fandt sted april 2003).

Udarbejdet på informationsudvalgets møde d. 17. august 2005