Regionsmødet

Mødefrekvens
I region Nordsjælland holdes der regionsmøde hver 3. måned. Hvis ikke andet aftales.
Der tilstræbes størst mulig geografisk spredning mellem de arrangerende grupper.

Fast procedure
Dagsordenen udarbejdes på et af sekretariatet indkaldt arbejdsmøde, der søges afholdt midtvejs mellem regionsmøderne.

Følgende punkter bør fast indgå på dagsordenen:
• Formanden byder velkommen.
• Referent vælges, mødeleder vælges, mødeleder oplæser de 12 traditioner..
• En præsentationsrunde.
• Referat fra seneste regionsmøde til godkendelse.
• Rapport fra grupperne ved grupperepræsentanterne, ”nyt, problemer og succeser”..
• Rapport fra Hovedservicerådet.
• Rapport fra de delegerede ved seneste Servicekonference.
• Rapport fra arbejdsudvalgene og diskussion.

Det er Regionsmødets overordnede ansvar, at ovenstående bliver ført ud i livet.

Regionsmødets opgaver
Er i princippet som en SK, opgaverne bestemmes af de AA grupper Regionsmødet tjener.
Det er på Regionsmødet vi vælger personer og stemmer om indkomne forslag. Det er på disse møder vi godkender budget og regnskab.
Det er her vi drøfter alt, hvad der måtte være relevant.
Regionsmødet skal være et forbindelsesled mellem grupperne og de delegerede til SK.
Fordelene ved at bringe grupperne sammen i regioner for at fremme vort primære mål vil yderligere være:

• En forbedret kommunikation mellem regionerne.
• En hurtigere identifikation (konstatering) af områder, hvor AA servicearbejde har behov for at blive forbedret, således at sådanne områder kan tildeles en særlig region som dens ansvar.
• Udveksling af erfaringer regionerne imellem i forbindelse med samarbejde med andre organisationer, så som fængsler, hospitaler, lokale myndigheder, sociale myndigheder, lokale alkoholråd, kirker og retsvæsen, for at sikre, at servicearbejdet holdes på det højst mulige niveau.
• Større mulighed for medlemmer til at deltage i servicearbejde.
• Større mulighed for medlemmer med speciel erfaring i AA for at betjene et større område.

Regionmødets ansvar og myndighed
Regionmødet er autonomt, undtagen i sager der angår andre regioner eller AA som helhed. Regionmødet er den øverste myndighed. (Kan sammenlignes med den landsdækkende Servicekonference).
Alle der arbejder indenfor en servicestruktur tjener et fællesskab ved navn Anonyme Alkoholikere.
Når vi tjener indenfor en Region tjener vi AA-grupperne i Regionen, AA i Danmark og AA som helhed (vi er et verdensomspændende fællesskab).
Regionmødets sammensætning
Regionmødet består af AA grupperepræsentanter + Regionråd + delegerede + en ikke alkoholiker.

Valg til Regionsmødet. (Kvalifikationer)

Baggrund og erfaring.

Mange medlemmer har bragt udstrakt forretnings- eller professionel erfaring ind i Fællesskabet, hvilket har været af stor betydning for servicearbejdet.
I særlig grad er det vanskeligt at forestille sig, hvorledes møder ville blive frembragt og afviklet så hurtigt til deres nuværende styrke, uden disse medlemmers høje ansvarlighedsfølelse.
Det er imidlertid vigtigt, når vi sigter mod en fremtid med voksende service til et stadigt voksende Fællesskab, at vi ser på følgende kvaliteter hos vore medlem¬mer.
At holde fast ved AA strukturen.
Nogle medlemmer i Fællesskabet har en særlig evne til at lære AA strukturen. De er grundigt bekendte med alle dens elementer fra gruppen til servicearbejde. De er sædvanligvis gode “studerende” i udvikling.
De er bekendte med dens historie og med de tendenser, der påvirker Fællesskabets fremtid. Et medlem med denne udrustning kan bringe nyttige perspektiver ind i Fællesskabet.
I tilgift er der grundlæggende overvejelser, som erfaringer har vist, er vigtige for alle medlemmer. Én, er god modenhed, og min. 1 års kontinuerlig ædruelighed er sikkert det rigtige for et medlem af Regionsmødet.
En anden grundlæggende egenskab er beslutsomhed, at have sine meningers mod.
Den valgte bør medbringe sin egen sunde dømmekraft, objektivitet og have mod til at udtrykke sig.
Et andet grundlæggende krav er samvittighed.
Hvor megen tid må den valgte have til sin rådighed for at kunne hellige sig arbejdet med service uden at skade sin familie eller sin karriere?
Den enkelte AA gruppe i regionen bestemmer i hvor lang tid en repræsentant skal repræsentere AA gruppen på Regionsmødet, dog bør perioden være min. 1 år, med mindre dette strider mod AA´s traditioner og principper.